Historie

Kom meer te weten

Over de historie van Tjaarda State

Camping Tjaerdastate is vernoemd naar de Tjaarda State, een stins die ooit op deze plek gevestigd was. In de loop der tijd werd dit een erg grote stins, met twee zalen en maar liefst twintig kamers. Er was een slotgracht en er waren verschillende kelders en zolders. De gehele stins was met wit marmeren steen gevloerd. Ook was er een toren met een klok, een poort, paardenstallen en een koetshuis.

Er wordt voor het eerst over Tjaarda State geschreven in 1242. In die tijd werd de state bewoond door Botte van de Gaast. Later zou de state bewoond worden door onder andere een grietman van Dantumadiel, met de naam Sydachus Tjaerda (of Syds Thiarda).

Bron: http://www.stinseninfriesland.nl/TjaardaStateRinsumageest.htm

Na enkele keren vererft te zijn komt de state in handen van Schelte van Scheltinga, grietman van Kollumerland, Achtkarspelen en Dantumadiel. In 1515 veroveren de Geldersen echter de state en het dorp. Een jaar later brandden de Bourgondiërs het hele dorp plat, maar de state blijft daarbij gespaard.

Eén van de acht kinderen van Van Scheltinga erft vervolgens de state, samen met diens vrouw His van Hermana. Hun zoon, Syds van Tjaerda, zal later de state bewonen. Zijn dochter Margaretha van Tjaerda trouwt later met Ruurt van Juckema, die ook Camminghaburg bij Leeuwarden en Sjaerdemaslot en Camminghahuis in Franeker bezat. Later kocht hij ook nog Orxma State in Menaldum. Uiteindelijk is Jhr. Maurits Calixtus Franciscus Johannes de Rotte de laatste bewoner van de state, voordat deze in 1834 op afbraak wordt verkocht.

Alexanderkerk

Naast de camping ligt de Alexanderkerk, geweid aan de heilige Sint Alexander. Het is een bijzonder kerkgebouw met een lange historie en extra bijzonder: er is een crypte met oude zuilen in het gebouw. Er is tevens een replica te zien van de ‘Epposteen’, een steen met een afbeelding van de oudste Fries. De echte steen heeft jarenlang in de kerk gelegen, maar behoort inmiddels tot de vaste collectie van het Fries Museum in Leeuwarden.

Het kerkgebouw, waarvan het oudste deel stamt uit de 11e eeuw en daarmee één van de oudste kerken van Friesland is, bevat allerlei bijzonderheden. Zo is de toegangsdeur afkomstig uit het voormalige Eysingastate, die ook eens in Rinsumageast stond.

Bron: http://www.stinseninfriesland.nl/TjaardaStateRinsumageest.htm

Bron: http://www.stinseninfriesland.nl/TjaardaStateRinsumageest.htm

Het nieuwere deel van de kerk stamt uit de zestiende eeuw. De kerk bestaat dan ook uit twee delen: een tufstenen Romaanse noordbeuk en een Gotische zuidbeuk, stammend uit 1525.

Onder de vloer van de crypte zijn ooit graven gevonden, die waarschijnlijk ouder zijn dan de kerk zelf.

Boek nu jouw vakantie

Scroll naar boven